Sao không sớm cổ phần hóa Đạm Ninh Bình?

Sao không sớm cổ phần hóa Đạm Ninh Bình?

Hệ thống công nghệ dự án Đạm Ninh Bình lạc hậu, mỗi năm lại thua lỗ hàng ngàn tỷ đổng. Nếu như vậy thì giữ lại làm gì? Tại sao không sớm cổ phần hóa, bán, hoặc cho thuê?