Nhà đầu tư mang dự án từ Đà Nẵng ra bán ở Hà Nội

.
Nguồn: giaoduc.net.vn